Aktuelno

Završna konferencija - Kraj druge faze reforme Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije iz oblasti koordinacije javnih politika

28. novembar 2012.

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije najavljuje održavanje konferencije „ Reforma koordinacije javnih politika u Vladi Republike Srbije“ od 6. do 8. decembra 2012. godine u Best Western Prezident Hotelu u Novom Sadu.

Reč je o završnoj konferenciji, kojom se obeležava kraj druge faze reforme Generalnog sekretarijata Vlade iz oblasti koordinacije javnih politika, podržanoj od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), posredstvom projekta „Reforma koordinacije javnih politika u Vladi Republike Srbije”.

Uz najviše zvaničnike Vlade: gospođu Vericu Kalanović - ministarku regionalnog razvoja i lokalne samouprave, gospodina Nikolu Selakovića - ministra pravde i državne uprave, i gospodina Bratislava Petkovića - ministra kulture i informisanja, konferenciji će prisustvovati i najviši predstavnici organa državne uprave, međunarodne zajednice, kao i domaći i strani stručnjaci iz oblasti strateškog planiranja, javnih politika i budžeta.

Program počinje 6. decembra – svečanim prijemom i koktelom, a radni deo planiran je za 7. i 8. decembar.

Konferenciju će 7. decembra u 10 časova otvoriti gospodin Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade.

Učesnicima će se obratiti gospođa Verica Kalanović- ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave i gospodin Nikola Selaković- ministar pravde i državne uprave.

U okviru sveobuhvatnog procesa reforme državne uprave kao jedna od oblasti reforme prepoznata je koordinacija javnih politika.

Krajem 2009. godine u Generalnom sekretarijatu Vlade započeta je reforma koordinacije javnih politika za koju je predviđeno da se sprovodi u tri faze. Prve dve faze su se sprovodile uz finansijsku podršku bilateralnih donatora (DFID – prva faza; SIDA – druga faza), dok će se treća, čiji se početak očekuje u januaru 2013. godine finansirati iz fondova Evropske unije (IPA 2011).

S tim u vezi, na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati reforme koje je Generalni sekretarijat Vlade postigao u prethodne tri godine.

Na konferenciji će biti više reči o uvođenju sistema planiranja koji objedinjuje strateško planiranje, kreiranje i formulisanje javnih politika i planiranje budžeta, kao i o važnim aspektima i trendovima u koordinaciji javnih politika. Posebna pažnja će biti posvećena i značaju kvantifikacije fiskalnih i drugih efekata javnih politika, uključujući i strukturne reforme za efikasno sprovođenje prioriteta Vlade i odgovorno i održivo planiranje i izvršenje budžeta.

OBUKA – STRATEŠKO UPRAVLJANJE U DRŽAVNOJ UPRAVI

24. avgust 2012.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se obuka Strateško upravljanje u državnoj upravi održati u periodu 25-26. septembra 2012. godine, u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 273, s početkom u 9.00 časova.

Obuku će izvoditi predavači: Suzana Otašević (Generalni sekretarijat Vlade) i Nenad Robajac (Kancelarija za Kosovo i Metohiju).

Za učestvovanje na obuci se možete elektronski prijaviti na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs u delu stručno usavršavanje, tematska oblast - upravljanje i planiranje u državnoj upravi, za seminar - strateško upravljanje u državnoj upravi.

Poslednji dan za prijavljivanje je 10. septembar 2012. godine ili do popune.

Ovde možete preuzeti program obuke

OTVOREN DEPOZITNI RAČUN ZA UPLATU SREDSTAVA NA IME IZBORNOG JEMSTVA

23. mart 2012.

Ministarstvo finansija, Uprava za trezor, je u Centrali Beograd otvorilo depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva.

Broj računa i dopis možete videti ovde

OBAVEŠTENJE

16. mart 2012.

Na sednici održanoj 16. marta 2012. godine, Vlada je donela:

- Zaključak 05 broj 40-1977/2012, sledeće sadržine:

1. Nalaže se Ministarstvu finansija da otvori poseban depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva.

2. Preporučuje se nadležnim organima uprave autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave da otvore poseban depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva.

3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija, koje će po jedan primerak ovog zaključka dostaviti nadležnim organima uprave autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

i

- Zaključak 05 broj 40-1976/2012, sledeće sadržine:

1. Vlada je saglasna da sredstva koja se nalaze na posebnom računu političkih subjekata za finansiranje izborne kampanje, budu izuzeta od izvršenja, odnosno prinudne naplate.

2. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija, koje će po jedan primerak ovog zaključka dostaviti nadležnim organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Narodnoj banci Srbije.

Najčešće postavljena pitanja u vezi primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

15. mart 2012.

- Dopuna odgovora na pitanje br. 4 – "Da li će se propisati obrazac bankarske garancije za izborno jemstvo?" postavljeno 13.marta 2012. godine.

Bankarska garancija daje se u pisanoj formi i mora da sadrži sledeće elemente:

 1. Naziv, sedište i broj računa davaoca garancije;
 2. Naziv, sedište i broj računa primaoca garancije;
  (Napomena: ako je primalac garancije Republika Srbija, navesti broj računa izvršenja budžeta Republike Srbije: 840-1620-21, ako je primalac garancije AP ili lokalna samouprava, navesti odgovarajući broj računa).
 3. Namena izdavanja bankarske garancije, u skladu sa članom 25. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 43/11)
 4. Iznos bankarske garancije u visini sredstava iz člana 21. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;
 5. Rok važenja bankarske garancije koji ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka predviđenog članom 26. stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;
 6. Podneta bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv;
 7. Ako politički subjekt podnese garanciju strane banke, ta banka mora imati najmanje IBCA rejting AA;
 8. Mesto i datum izdavanja bankarske garancije;
 9. Pečat i potpis ovlašćenog lica koje izdaje bankarsku garanciju.

(odgovor Ministarstva finansija)

12. Kako stranka da knjiži novac u iznosu od 50 dinara na ime overe u sudu obrasca za potpis za podršku izbornoj listi, imajući u vidu da sud samo na pečatu overe konstatuje da je taksa plaćena?

U pogledu knjiženja troškova taksi, politički subjekti su dužni da vode knjigovodstvo o svim prihodima i rashodima. Knjigovodstvo se vodi po poreklu, visini i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

13. Ako pojedinac taksu u iznosu od 50 dinara uplati sopstvenim sredstvima, da li se to tretira kao donacija i kako se knjiži?

Pravilnikom o naplati naknade za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 42/02 i 43/02) koji je doneo ministar pravde na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika propisana je visina i način plaćanja naknade za overu potpisa birača koji podrže izbornu listu za izbor narodnih poslanika. Pravilnikom je u članu 3. utvrđena obaveza podnosioca izborne liste, koju je birač podržao, da plati naknadu za overu potpisa birača. Način plaćanja je uređen članom 4. stav 2. Pravilnika gde je propisano da se naknada za overu potpisa plaća u sudskim taksenim markama ili u gotovom novcu na račun propisan za uplatu sudske takse.

Pravilnik se primenjuje i kada su u pitanju predsednički izbori, a na osnovu člana 8. Zakona o izboru predsednika Republike.

Pravilnikom o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika („Službeni glasnik RS“, br. 21/08), a koji je doneo ministar pravde na osnovu člana 23. stav 4. Zakona o lokalnim izborima propisana je visina i način plaćanja naknade za overu potpisa birača koji podrže izbornu listu za izbor odbornika. Pravilnikom je u članu 3. utvrđena obaveza podnosioca izborne liste, koju je birač podržao, da plati naknadu za overu potpisa birača. Način plaćanja je uređen članom 4. st. 1. i 2. Pravilnika gde je propisano da se naknada za overu potpisa, kada overu vrši osnovni sud, plaća u sudskim taksenim markama ili u gotovom novcu na račun propisan za uplatu sudske takse, odnosno u slučaju kada overu potpisa vrši opštinska uprava, naknada se plaća u gotovom novcu na račun propisan za uplatu administrativne takse.

Naknada za overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu, odnosno kandidata, smatra se troškom izborne kampanje u skladu sa članom 23. stav. 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i članom 7. stav 10. tačka 4) Pravilnika o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Sl. Glasnik RS“, br. 43/11) i kao takav plaća se sa posebnog računa za finansiranje izborne kampanje u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji predviđa, između ostalog da se sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše sa tog računa.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

PRIMER IZJAVE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA IZBORNE KAMPANJE

15. mart 2012.

Za:

IZJAVA

O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA IZBORNE KAMPANJE

________________(POLITIČKI SUBJEKT), koga zastupa ovlašćeno lice _________________ JMBG ______________ sa prebivalištem __________________ namerava da koristi sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Izborna lista __________ (POLITIČKI SUBJEKT) dostavljena je Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) dana ___________.

Kod banke _________________________ za potrebe prenosa sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, otvoren je tekući račun broj: ______________ .

Svojevoljno i bez prinude, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, dajem izjavu da su gore navedeni podaci tačni i da će dobijena sredstva iz javnih izvora, za koja će ____________ (POLITIČKI SUBJEKT) položiti izborno jemstvo, biti vraćena u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 43/11).

U ___________, dana ______________.

___________________________

(potpis)

Najčešće postavljena pitanja u vezi sa primenom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

13. mart 2012.

1. Kome se uplaćuju sredstva na ime izbornog jemstva?

Za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva Ministarstvo finansija, odnosno nadležni organ uprave autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave će otvoriti poseban depozitni račun. Otvaranje posebnog depozitnog računa biće regulisano aktom Vlade.

(odgovor Ministarstva finansija)

2. Da li namenski račun za sprovođenje izbornih aktivnosti može biti izuzet iz prinudne naplate?

Sredstva koja se nalaze na namenskom računu za sprovođenje izbornih aktivnosti, moguće je izuzeti od izvršenja, odnosno prinudne naplate, u skladu sa član 48. stav 5. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/2002, 5/2003, "Službeni glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011), što će biti regulisano aktom Vlade.

(odgovor Ministarstva finansija)

3. Da li iznos sredstava izbornog jemstva mora u potpunosti da odgovara iznosu koji politički subjekt dobija iz javnih izvora?

Iznos sredstava izbornog jemstva mora biti u visini sredstava iz člana 21. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

(odgovor Ministarstva finansija)

4. Da li će se propisati obrazac bankarske garancije za izborno jemstvo?

Bankarska garancija daje se u pisanoj formi i mora da sadrži sledeće elemente:

 1. Naziv i sedište davaoca garancije;
 2. Naziv i sedište primaoca garancije;
 3. Namena izdavanja bankarske garancije, u skladu sa članom 25. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 43/11)
 4. Iznos bankarske garancije u visini sredstava iz člana 21. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;
 5. Rok važenja bankarske garancije koji ne može biti kraći od 30 dana od isteka roka predviđenog članom 26. stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti;
 6. Podneta bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv;
 7. Ako politički subjekt podnese garanciju strane banke, ta banka mora imati najmanje IBCA rejting AA;
 8. Mesto i datum izdavanja bankarske garancije;
 9. Pečat i potpis ovlašćenog lica koje izdaje bankarsku garanciju.

(odgovor Ministarstva finansija)

5. Kako koalicija da otvori račun kod poslovne banke kad nema Poreski identifikacioni broj (PIB)?

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, članom 24. stav 5. regulisano je da se u slučaju koalicije, kao političkog subjekta, otvaranje posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje uređuje ugovorom o obrazovanju tog političkog subjekta – koalicionim sporazumom. Koalicionim sporazumom može biti predviđeno da jedan od koalicionih partnera, politička stranka, budući da ima status pravnog lica, te stoga i PIB, otvori poseban račun ili da se već postojeći posebni račun nekog od koalicionih partnera koristi kao poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje koalicije.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

6. Da li može da se otvori jedan račun za sve biračke odbore na lokalnom nivou ili se otvaraju posebni računi za svaki pojedinačno?

Sa stanovišta Zakona o finansiranju političkih aktivnosti nije bitan ukupan broj računa koje će politička stranka koristiti u izbornoj kampanji, već je bitna namena računa u određenom periodu, odnosno njegova vezanost za konkretnu kampanju prema vrsti raspisanih izbora. To znači da politička stranka ili drugi politički subjekt (koalicija ili grupa građana) mora da ima najmanje po jedan poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje za parlamentarne, predsedničke, pokrajinske ili lokalne izbore. Nema smetnji da ima i više računa za svaku od ovih kamapnja, pa tako može za svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se sprovode izbori, otvoriti poseban račun za finansiranje kampanje u toj jedinici lokalne samouprave ili može odlučiti da troškove izbornih kampanja u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima se sprovode izbori finansira sa jednog računa.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

7. Lice ovlašćeno da u ime političke partije otvara račun kod poslovne banke, mora da daje sudski overeno ovlašćenje predstavniku stranke na lokalnom nivou za otvaranje podračuna u poslovnim bankama u opštinama, odnosno gradovima. Postoji li mogućnost da se ta procedura pojednostavi?

Zakon o platnom prometu u članu 3. stav 4. između ostalog propisuje da Narodna banka Srbije propisuje uslove i način otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke, te u skladu sa propisanom procedurom od strane Narodne banke Srbije i politička stranka otvara račune za finansiranje redovnog rada, kao i poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

8. Da li se političke aktivnosti koje su sprovedene do objavljivanja konačnih rezultata izbora mogu plaćati sa posebnog računa i posle objavljivanja konačnih rezultata izbora, a najkasnije do 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora?

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti u članu 24. stav 2. predviđa da se sva sredstva namenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju na poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše se sa tog računa. Politički subjekt je, prema članu 29. Zakona, dužan da u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora podnese izveštaj o troškovima izborne kampanje. Politički subjekt treba da izmiri sve troškove izborne kampanje do dana podnošenja izveštaja, te u tom smislu plaćanja sa posebnog računa se mogu vršiti i posle proglašenja konačnih rezultata, a do dana podnošenja izveštaja.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

9. Da li se novčana sredstva u vidu priloga koja su utrošena za izborne aktivnosti pre dodeljivanja novčanih sredstava iz javnih izvora, mogu prilikom svođenja posebnog računa na nulu prikazati kao utrošena sredstva iz javnih izvora?

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti u članu 29. stav 2. propisano je da izveštaj o troškovima izborne kampanje sadrži podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora, te struktura prihoda i rashoda treba da bude prikazana u skladu sa načinom na koji su sredstva prikupljana, odnosno trošena, a u okviru propisanih pozicija u izveštaju.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

10. Da li lice koje je određeno kao ovlašćeno lice za kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije, pre stupanja na snagu ovog zakona, može i dalje da vrši iste poslove bez dodatnog ovlašćenja po novom zakonu?

Lice koje je, prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka prethodno određeno kao lice za kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije biće smatrano ovlašćenim licem u smislu člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, bez ikakvog dodatnog ovlašćenja. U slučaju da dođe do imenovanja novog ovlašćenog lica politički subjekt je dužan da o toj promeni obavesti Agenciju u roku od tri dana od dana imenovanja novog lica.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

11. Da li u slučaju istovremenog učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima treba položiti jemstvo za svaku pojedinačnu lokalnu samoupravu ili se uplaćuje jedan iznos za sve Ministarstvu finansija?

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje članom 25. stav 3. da se sredstva izbornog jemstva dostavljaju ili polažu kod ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno nadležnog organa uprave autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, u roku do tri dana od dana proglašenja svih izbornih lista, odnosno utvrđivanja konačne liste kandidata. Dakle, za svaki nivo izbora polaže se izborno jemstvo odgovarajućem organu, te će se za izbore koji se sprovode na republičkom nivou (parlamentarni ili predsednički izbori) izborno jemstvo položiti kod Ministarstva finanasija, za pokrajinske izbore kod organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove finansija, a za lokalne izbore kod ograna jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove finansija.

(odgovor Agencije za borbu protiv korupcije)

Obuka - Strateško upravljanje u državnoj upravi

21. februar 2012.

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se obuka Strateško upravljanje u državnoj upravi održati u periodu 29. februar – 1. mart 2012. godine, u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 274, s početkom u 9.00 časova.

Obuku će izvoditi predavači: Stefana Lilić (Kancelarija za evropske integracije) i Dejan Stojković (Ministarstvo odbrane).

Za učestvovanje na obuci se možete elektronski prijaviti na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs u delu stručno usavršavanje, tematska oblast - upravljanje i planiranje u državnoj upravi, za seminar - strateško upravljanje u državnoj upravi.

Ovde možete preuzeti program obuke