Aktuelno

Aktuelno

Druga obuka iz oblasti strateško upravljanje u državnoj upravi održana je 12. i 13. decembra 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, u sali 273.

21. decembar 2011.

Obuku je pohađalo 18 državnih službenika koji rade na poslovima planiranja, na normativnim poslovima, na poslovima sprovođenja i praćenja projekata, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama.

Obuka „Strateško upravljanje u državnoj upravi” će biti sastavni deo Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika Službe za upravljanje kadrovima iz organa državne uprave i službi Vlade za 2012. godinu.

Obuka Strateško upravljanje u državnoj upravi - u saradnji Generalnog sekretarijata sa Službom za upravljanje kadrovima

07. decembar 2011.

Prva obuka iz oblasti strateško upravljanje u državnoj upravi održana je 29. i 30. novembra 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, u sali 273.

Tokom dvodnevne obuke, učesnicima je predstavljen značaj, uloga i opšti model strateškog upravljanja u organima državne uprave, potrebni elementi za definisanje strateških planova na nivou organa, kao i značaj i koristi sistema praćenja i kontrole.

Obuku je pohađalo 19 državnih službenika koji rade na poslovima planiranja, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama.

Druga obuka će biti održana 12. i 13. decembra 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, u sali 273, s početkom u 9.00 časova. Izveštaj sa ove obuke, takođe će biti objavljen na našem sajtu.

Ovde možete preuzeti program obuke

Obuka iz strateškog upravljanja u organima državne uprave u Republici Srbiji

14. novembar 2011.

Obaveštavamo sve zainteresovane da je najavljeni termin 29. i 30. novembar 2011. godine za obuku za strateško upravljanje popunjen i da se svi zainteresovani učesnici mogu prijaviti za drugi termin 12. i 13. decembar 2011. godine.

Realizacija petog modula obuke predavača iz oblasti strateškog upravljanja – II faza

3. novembar 2011.

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima najavljuje održavanje Supervizijskog treninga na kome će biti odabrani budući treneri iz oblasti strateškog upravljanja u organima državne uprave u Republici Srbiji.

Supervizijski trening će se održati 17. novembra 2011. godine u zgradi Vlade, Nemanjina 11, 5. sprat, sala 183, s početkom u 9.00 časova.

U skladu sa definisanim programom obuke iz oblasti strateškog upravljanja sa prethodne radionice, u periodu od tri nedelje učesnici će u konsultacijama sa predavačem pripremati prezentacije i predloge vežbi koje će biti objedinjene u jedinstvenu prezentaciju.

Na osnovu definisane prezentacije učesnici će po sesijama izvoditi program obuke iz oblasti strateškog upravljanja na supervizijskom treningu, kako bi prošli konačni ispit za trenera.

Formirani tim trenera će biti zadužen za sprovođenje obuka za državne službenike iz oblasti strateškog upravljanja u organima državne uprave u Republici Srbiji. U ovoj godini je predviđeno da se održe dve obuke iz oblasti strateškog upravljanja, u terminima 29. i 30. novembar i 12. i 13. decembar 2011. godine.

Za učestvovanje na obuci se možete elektronski prijaviti na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs u delu stručno usavršavanje, tematska oblast 11 - rukovođenje u državnoj upravi, za seminar - strateško upravljanje u državnoj upravi.

Realizacija petog modula obuke predavača iz oblasti strateškog upravljanja

25. oktobar 2011.

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima najavljuje održavanje radionice Rekapitulacija i sažimanje materije iz oblasti strateškog upravljanja i trenerskih veština. Radionica će se održati 27. oktobra 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 274, sa početkom u 9.00 časova.

Radionica će obuhvatiti sledeće teme: (a) rekapitulaciju i sažimanje materije iz oblasti strateškog upravljanja sa prethodna četiri Modula sa posebnim osvrtom na trenutno stanje u oblasti planiranja u organima državne uprave u Republici Srbiji; (b) potrebne trenerske veštine za uspešnu realizaciju obuke.

Tokom trajanja radionice, na osnovu stečenog znanja sa prethodnih Modula i prikupljenih materijala, učesnici će zajedno sa predavačem precizno definisati program po kome će se ubuduće održavati obuke iz oblasti strateškog upravljanja za državne službenike zaposlene u oragnima državne uprave u Republici Srbiji. Ova radionica predstavlja jednu od faza Modula 5, u okviru koje će se sprovesti i tri supervizijska treninga.

Predavač na radionici će biti Vladimir Obradović, docent sa Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu i trener iz oblasti strateškog upravljanja.

Ovde možete preuzeti program radionice.

Realizacija četvrtog modula obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja

26. septembar 2011.

Četvrti Modul obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja će se održati 10. i 11. oktobra 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 273, s početkom u 9.00 časova.

Tokom Modula 4, učesnici će zajedno sa francuskim ekspertima iz ENA raditi na pripremi sadržaja za izradu standardnog programa obuke iz strateškog planiranja. Na osnovu programa obuka koje su kreirali učesnici tokom tri prethodna modula, francuski eksperti će predstaviti standardni (finalni) program obuke iz strateškog planiranja koji će biti pogodan za obuku svih državnih službenika.

Takođe, tokom ovog modula, eksperti će omogućiti učesnicima obuke da unaprede svoja predavačka znanja i savladaju tehnike koje su potrebne uspešnom treneru za prenošenje znanja iz oblasti strateškog planiranja i realizaciju što kvalitetnije obuke.

Ovde možete preuzeti program Modula 4.

Početak procesa revizije Plana rada Vlade za 2011. godinu

30. maj 2011.

Obaveštavamo vas da je 25. maja 2011. godine rukovodiocima ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade poslat dopis u kome se navodi da je postupak revizije Plana rada Vlade za 2011. godinu počeo. Rok za dostavljanje revidiranog plana je 1. jul 2011. godine.

Na osnovu člana 77. Poslovnika Vlade Republike Srbije, Vlada će usvojiti revidirani Plan rada za 2011. godinu nakon donošenja izmene Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011.

Ističemo da se revizija planova radi i usled rekonstrukcije Vlade tokom koje je došlo do promena u strukturi nekih ministarstava, te da će posebna pažnja biti posvećena izradi objedinjenih planova ministarstava koja imaju proširen delokrug, shodno izmenama Zakona o ministarstvima.

Revidirani Plan rada Vlade će se raditi na isti način kao i Plan rada za 2011. godinu, odnosno na osnovu metodologije srednjoročnog planiranja, a podnosiće se putem softverske aplikacije za izradu i unos planova rada organa državne uprave.

Postupak revizije Plana rada Vlade za 2011. godinu predstavlja šansu za unapređivanje kvaliteta planova organa državne uprave. Ovo se pre svega odnosi na redefinisanje ciljeva, na jasniji i detaljniji opis programa, kao i na definisanje i korišćenje indikatora na osnovu kojih se prati uspešnost realizacije plana i ostvarenje postavljenih ciljeva.

Analiza je pokazala da posle prve primene nove metodologije i upotrebe softverske aplikacije, tokom 2010. godine, u određenim oblastima i dalje postoji mogućnost za unapređenje planova. Postupak revizije Plana rada Vlade za 2011. godinu predstavlja šansu za unapređivanje kvaliteta planova organa državne uprave.

To se prvenstveno odnosi na unapređenje prethodno definisanih ciljeva, na jasniji i detaljniji opis programa, kao i na definisanje i korišćenje indikatora na osnovu kojih se prati uspešnost realizacije plana i ostvarenje postavljenih ciljeva.

U interesu što bolje izrade plana rada organa državne uprave preporuka Generalnog sekretarijata Vlade je da u postupku izrade revidiranog plana organa državne uprave za 2011. godinu učestvuje tim sastavljen od predstavnika svih sektora, koji će razmotriti prioritete i druge ključne aspekte izrade i realizacije planova.

Kao i do sada, prilikom izrade planova, ministarstva i drugi organi državne uprave imaće stručnu i tehničku pomoć Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, kao nosioca ovih aktivnosti. Spisak kontakt osoba po organima državne uprave možete pronaći ovde.

Realizacija trećeg modula obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja

27. maj 2011.

Program obuke predavača u oblasti Strateškog planiranja ima za cilj jačanje kapaciteta državne uprave formiranjem grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za sprovođenje obuke iz oblasti strateškog planiranja.

Program se sastoji iz 3 modula, od kojih su prvi i drugi modul održani tokom aprila i maja meseca 2011. godine, dok će se treći Modul obuke održati 20. i 21. juna 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 273, s početkom u 9.00 časova.

Tokom Modula 3 učesnici obuke će primeniti znanje stečeno tokom Modula 1 i Modula 2 tako što će kroz prezentacije predstaviti analize o studiji slučaja i igri uloga. Zajedno sa predavačima biće analizirani radovi učesnika sa ciljem formulisanja dobre nastavne prakse.

Modul 3 ove obuke će omogućiti učesnicima da prolazeći kroz etape strateškog planiranja i upravljanja nauče da kreiraju okvir za strateško planiranje u organima državne uprave na primerima specifičnim za Republiku Srbiju.

Ovde možete preuzeti program Modula 3

Realizacija drugog modula obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja

5. maj 2011.

Drugi Modul obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja će se održati 9. i 10. maja 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 273, s početkom u 9.00 časova.

Tokom Modula 2 biće predstavljeni projekti o strateškom planiranju kroz prezentacije učesnika, zajednička diskusija o njima, kao i kreiranje i razvoj „idealnog modula treninga“ za sprovođenje obuke iz oblasti strateškog upravljanja i planiranja.

Ovde možete preuzeti program Modula 2

Realizacija prvog modula obuke predavača iz oblasti strateškog upravljanja

13. april 2011.

Prvi Modul obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja će se održati 18. i 19. aprila 2011. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 2. sprat, sala 273, s početkom u 9.00 časova.

Predavači francuske škole za državnu upravu – „ENA”, Nicolas TENZER i Hélène GADRIOT-RENARD, tokom Modula 1 polaznicima će predstaviti ključne elemente strateškog upravljanja, sa fokusom na strateško upravljanje i reformske procese u državnoj upravi, kao i uvod u stratešku dijagnostiku. Takođe, deo ovog modula će biti usmeren na osmišljavanje, definisanje i sprovođenje strategija i odabir ciljeva, kao i utvrđivanje ciljeva, programa i indikatora.

Ovde možete preuzeti program Modula 1

Završen proces selekcije kandidata

16. mart 2011.

Nakon završenog procesa selekcije za Program obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja koji organizuje Generalni sekretarijat Vlade u saradnji sa francuskom školom za državnu upravu – “ENA” i Službom za upravljanje kadrovima, konkursna komisija je sastavila konačnu listu kandidata za obuke.

Spisak kandidata koji će pohađati obuke možete preuzeti ovde

Program obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja

22. februar 2011.

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i francuskom Nacionalnom školom za državnu upravu – “ENA”, a u okviru projekta Generalnog sekretarijata Vlade „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije“, najavljuje održavanje programa obuke predavača iz oblasti strateškog planiranja. Cilj programa je da se ojačaju kapaciteti državne uprave formiranjem grupe predavača iz organa državne uprave i službi Vlade za realizaciju obuke iz oblasti strateškog planiranja.

Program obuke će početi u aprilu 2011. godine i trajaće do decembra 2011. godine. Rok za prijavu je 11. mart 2011. godine, nakon čega će se među prijavljenim kandidatima sprovesti selekcija radi odabira onih koji će pohađati program obuke.

Ovde možete preuzeti dokumenta za prijavljivanje.

Potpisan Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Švedske

17. decembar 2010.

U četvrtak 09.12.2010. potpisan je Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Švedske u vezi sa sprovođenjem Projekta „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije“. Ovim Sporazumom zvanično je započeta II faza reformi koordinacije javnih politika u Generalnom sekretarijatu, koja će trajati 18 meseci.

Aplikacija za unos priloga za Program rada Vlade i Izveštaj o radu Vlade spremna za upotrebu

23. septembar 2010.

Puštanjem u rad aplikacije za unos priloga za Program rada i Izveštaj o radu Vlade postojeći način dostavljanja priloga organa državne uprave u pisanoj formi biće zamenjen direktnim unosom priloga u sistem kojem se pristupa preko veb portala Generalnog sekretarijata.

Upotrebom aplikacije biće omogućeno organima državne uprave da na jednostavniji, transparentniji i brži način dostavljaju priloge Generalnom sekretarijatu.

Izrada E-sistema za podršku odlučivanju

18. septembar 2010.

Aplikacija za planiranje i praćenje rada Vlade Republike Srbije biće puštena u rad sredinom 2010. godine.

Proces izrade Programa rada Vlade i godišnjeg Izveštaja o radu Vlade biće unapređen korišćenjem aplikacije kojoj će organi državne uprave pristupati preko veb portala Generalnog sekretarijata. Korišćenjem aplikacije rad organa državne uprave biće efikasniji i transparentniji.

Organima državne uprave kontinuirano se obezbeđuju obuke u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima. U toku je izrada metodološko-tehničkog uputstva, kao i pružanje tehničke podrške za korišćenje aplikacije.

Više o tome »

Jačanje centra Vlade

18. septembar 2010.

U toku je reforma osavremenjivanja rada Generalnog sekretarijata kao centralnog koordinacionog tela za efikasno obavljanje poslova koji se odnose na proces strateškog planiranja, praćenja, kreiranja i koordinacije politika.

Reforma je pokrenuta u kontekstu pružanja stručne i tehničke pomoći Vladi Republike Srbije u procesu odlučivanja, kao i unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave u cilju delotvornijeg ostvarivanja prioriteta Vlade. Kreiranje centra Vlade kao glavnog koordinacionog tela u obavljanju poslova planiranja, definisanja politika, njihovom sprovođenju i praćenju jedna je od osnovnih preporuka Evropske unije u procesu pridruživanja.

Proces strateškog planiranja, praćenja, kreiranja i koordinacije politika je sveobuhvatna reforma koja je započeta u Generalnom sekretarijatu, a koja će vremenom organima državne uprave u celini omogućiti da unaprede proces kreiranja politika i pratećih administrativnih procedura.

Više o tome »